Algemene Leveringsvoorwaarden

PAPERJAM V.O.F.
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Fuutlaan 12D
5613 AB Eindhoven

KVK: 73463469
Bank: NL98 KNAB 0258 1877 94
BTW: NL859540947B01

Jasper van Es  / jasper@wearepaperjam.com
Maud Bongers / maud@wearepaperjam.com

info@wearepaperjam.com
www.wearepaperjam.com

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Vooraf
2. Toepassing
3. Aanbiedingen en offertes
4. Aanvang en duur overeenkomst
5. Uitvoering overeenkomst
6. Wijziging overeenkomst
7. Locatie
8. Reiskosten
9. Prijs
10. Betaling
11. Incassokosten
12. Opzeggen en ontbinden
13. Aansprakelijkheid
14. Overmacht
15. Intellectuele eigendom
16. Gebruik resultaat

I. Vooraf
Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om duidelijke afspraken te maken en een goede samenwerking te bevorderen. De afspraken in dit document zorgen voor een basis om de opdracht naar tevredenheid voor alle partijen te voltooien. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. de klant: degene die aan PAPERJAM opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
2. PAPERJAM: de organisator van evenementen en ontwerper van creaties of concepten die als opdrachtnemer de opdracht zal uitvoeren;
3. opdracht: de overeenkomst van opdracht waarbij PAPERJAM voor de klant bepaalde werkzaamheden zal verrichten;
4. werkzaamheden: alle werkzaamheden en diensten waarvoor opdracht is gegeven, of die door PAPERJAM in het kader van de opdracht worden uitgevoerd;
5. project: het door PAPERJAM als gevolg van de uitgevoerde werkzaamheden en verrichte diensten gerealiseerde evenement, creatie of concept;
6. locatie: het terrein, openbare ruimte of gebouw waar de opdracht wordt uitgevoerd;
7. algemene voorwaarden: de regels in dit document die van toepassing zijn op alle afspraken tussen de klant en PAPERJAM.

II. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en afspraken tussen de klant en PAPERJAM. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden afgesproken tussen de klant en PAPERJAM.
2. Deze algemene voorwaarden prevaleren boven de inkoop- of andere voorwaarden van de klant.
3. Wanneer bepaalde regels in deze algemene voorwaarden niet geldig zouden zijn dan heeft dit geen invloed op de andere regels in deze algemene voorwaarden. De klant en PAPERJAM zullen dan overleggen om nieuwe regels ter vervanging van de ongeldige regels af te spreken.
4. Wanneer PAPERJAM niet steeds vraagt om strikte naleving van deze voorwaarden, betekent dit niet dat PAPERJAM het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze regels te verlangen.

III. Aanbiedingen en offertes
1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 30 dagen geldig, tenzij anders afgesproken.
2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW.
3. De prijzen kunnen wijzigen door onvoorziene omstandigheden. Afgesproken tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De klant is verantwoordelijk voor het geven van de juiste informatie waarop PAPERJAM de offerte baseert.
4. Aanbiedingen of offertes uitgegeven door PAPERJAM gelden niet automatisch als standaard voor toekomstige opdrachten.
5. PAPERJAM kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden wanneer de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht PAPERJAM niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen de opgegeven prijs.
7. In de door PAPERJAM verstrekte offerte wordt uitgegaan van het programma zoals weergegeven. Personeel en inkoop zijn gebaseerd op indicaties, het werkelijke aantal gewerkte uren en inkoop zal in rekening worden gebracht, op basis van nacalculatie. Prijzen zijn gebaseerd op het aangeboden programma.

IV. Aanvang en duur overeenkomst
1. Opdrachten worden schriftelijk of per e-mail door de klant bevestigd. Wanneer de klant dit niet doet maar wel instemt dat PAPERJAM begint met de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud als afgesproken en zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3. Verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten door PAPERJAM in de precontractuele fase kunnen in aanmerking komen voor vergoeding. Dit is aan de orde wanneer de opdracht niet aan PAPERJAM wordt gegund of deze om andere redenen niet van start gaat terwijl contractonderhandelingen in een dusdanig vergevorderd stadium waren dat PAPERJAM erop mocht vertrouwen de opdracht te mogen uitvoeren.
4. De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan tenzij anders is afgesproken.

V. Uitvoering overeenkomst
1. PAPERJAM heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
2. De klant zorgt dat alle informatie en gegevens, waarvan PAPERJAM aangeeft dat deze nodig is of waarvan de klant moet begrijpen dat deze nodig is voor het uitvoeren van de opdracht, op tijd aan PAPERJAM wordt verstrekt. Wanneer deze informatie en gegevens niet op tijd wordt verstrekt, mag PAPERJAM de werkzaamheden opschorten en de extra kosten aan de klant in rekening brengen.
3. Wanneer is afgesproken dat de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd mag PAPERJAM wachten met het uitvoeren van de volgende fase totdat de klant de factuur van de vorige fase heeft betaald.
4. Wanneer PAPERJAM werkzaamheden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door PAPERJAM in redelijkheid gewenste diensten en faciliteiten.
5. De klant vrijwaart PAPERJAM voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en die aan de klant toerekenbaar is.
6. Wanneer in de overeenkomst een bepaalde termijn is afgesproken waar binnen het project moet zijn opgeleverd, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn zal de klant PAPERJAM eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen.
7. Wanneer PAPERJAM de opdracht niet binnen de afgesproken tijd kan afronden, zullen partijen in overleg treden over eventuele verlenging van de overeenkomst. PAPERJAM zal de klant hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen wanneer PAPERJAM verwacht dat de opdracht niet in de voorgestelde tijd kan worden afgerond.
8. De klant zal ervoor zorgen dat werkzaamheden of leveringen door derden op tijd plaatsvinden zodat de werkzaamheden van PAPERJAM hierdoor geen vertraging oplopen. Wanneer toch vertraging ontstaat is PAPERJAM hiervoor niet aansprakelijk. De klant zal de schade die PAPERJAM hierdoor lijdt vergoeden.

VI. Wijziging overeenkomst
1. Wanneer tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt dat het nodig is om de werkzaamheden te wijzigen of uit te breiden, zullen hierover schriftelijke afspraken worden gemaakt.
2. Als de wensen van de klant wijzigen heeft PAPERJAM het recht om de extra kosten hiervan in rekening te brengen.
3. PAPERJAM zal de extra gemaakte kosten door deze wijziging in rekening brengen volgens het geldende uurtarief.
4. Een niet op tijd gevraagde wijziging van de overeenkomst door de klant levert een toerekenbare tekortkoming op waarvoor de klant schadeplichtig kan worden gesteld door PAPERJAM.
5. PAPERJAM is niet aansprakelijk wanneer het afgesproken tijdstip van voltooiing van de opdracht niet gehaald kan worden door een niet op tijd gevraagde wijziging door de klant.

VII. Locatie
1. De klant zorgt voor het tijdig ter beschikking zijn van de locatie voor het evenement of creatie en voor de in verband met de locatie en het evenement of creatie benodigde vergunningen en toestemming van derden. De klant draagt hiervan het risico.
2. De klant zorgt dat de locatie tijdens het evenement of productieperiode in goede staat verkeert en draagt het risico voor eventuele gebreken aan de locatie en daaruit voortvloeiende schade, ook richting derden.
3. De klant onderzoekt of en staat er voor in dat de plaatsing van het materiaal en het houden van het evenement op de locatie veilig en zonder schade aan andermans zaken of inbreuk op andermans rechten kan plaatsvinden.
4. PAPERJAM kan van de klant verlangen dat deze een andere locatie aanwijst wanneer PAPERJAM met gegronde redenen tot de conclusie komt dat de locatie ongeschikt of onveilig is.
5. Wanneer de locatie niet beschikbaar blijkt te zijn draagt de klant, ongeacht de reden hiervan, zorg voor een andere gelijkwaardige locatie. De klant is aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.
6. Wanneer de klant de regels in de vorige leden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de klant aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.
7. De regels in de vorige leden zijn niet van toepassing wanneer partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.

VIII. Reiskosten
1. De reiskosten zullen vooraf kenbaar gemaakt worden in de offerte.
2. De reiskosten zullen per Event en/of Creatie of afspraak worden vermeld. Wanneer er aanvullende reiskosten gemaakt dienen te worden doordat er aanvullende afspraken volgen in het kader van de voorbereiding of uitvoering van het Event en/of Creatie zullen deze aan de Opdrachtgever worden doorberekend.

IX. Prijs
1. Partijen kunnen voor de opdracht een vaste prijs afspreken.
2. Wanneer geen vaste prijs wordt afgesproken zal de prijs worden berekend volgens de geldende uurtarieven van PAPERJAM. Dit bedrag is exclusief BTW.
3. Een vooraf gegeven indicatie van het aantal te besteden uren in een offerte bindt PAPERJAM niet wanneer het werkelijk aantal te besteden uren redelijkerwijs meer is.
4. PAPERJAM mag de prijs verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de hoeveelheid werk meer bedraagt dan vooraf werd ingeschat en redelijkerwijs niet van PAPERJAM kan worden verwacht dat de werkzaamheden tegen het eerder afgesproken tarief zullen worden verricht. PAPERJAM zal de klant over het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief op tijd informeren.
5. Indien prijzen gebaseerd op kostprijzen door prijsstijging sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan heeft PAPERJAM het recht om deze verhoging door te berekenen in de prijzen.

X. Betaling
1. Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
2. De betalingstermijn van 30 dagen is een fatale termijn. De klant verkeert na deze termijn van rechtswege in verzuim.
3. PAPERJAM heeft het recht om vóór aanvang van het uitvoeren van de werkzaamheden een voorschot in rekening van 50% van de prijs in rekening te brengen, de overige 50% wordt na oplevering in rekening gebracht, tenzij anders wordt afgesproken.
4. De voorschotnota dient vóór aanvang van de opdracht voldaan te zijn. De definitieve factuur volgt na afloop van het project.
5. Bij een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de klanten hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en eventuele andere kosten.
6. Wanneer de klant verkeert in een situatie van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zijn de vorderingen van PAPERJAM en de verplichtingen van de klant ten opzichte van PAPERJAM direct opeisbaar.

XI. Incassokosten
1. Na het verstrijken van de betalingstermijn verkeert de klant van rechtswege in verzuim.
2. PAPERJAM is vanaf het moment van het verstrijken van de betalingstermijn gerechtigd om € 15,- aanmaningskosten in rekening te brengen.
3. PAPERJAM is vanaf het moment van het intreden van het verzuim tevens gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

XII. Opzeggen en ontbinden
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Wanneer de klant de overeenkomst opzegt is hij de volgende kosten verschuldigd:
a. 75% van het totaalbedrag van de opdracht binnen 30 dagen van de uitvoeringsdatum;
b. 100% van het totaalbedrag van de opdracht binnen 14 dagen van de uitvoeringsdatum.
3. PAPERJAM heeft het recht om over te gaan tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst wanneer:
a. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst PAPERJAM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk aan haar verplichtingen zal voldoen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
4. Voorts is PAPERJAM bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5. Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van PAPERJAM op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Zowel PAPERJAM als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond opeisbaar, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surseance, of schuldsanering wordt ingediend.

XIII. Aansprakelijkheid
1. Mocht PAPERJAM aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt volgens de regels in dit artikel.
2. Wanneer PAPERJAM aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het honorarium, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekering van PAPERJAM wordt uitgekeerd.
3. PAPERJAM is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De klant vrijwaart PAPERJAM voor alle aanspraken van derden op enige schadevergoeding.
5. PAPERJAM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of andere schade gedurende een evenement, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan PAPERJAM toe is te rekenen. Aansprakelijkheid voor schade waarvoor de gebruikelijke WA-verzekering van de deelnemers dekking geeft is uitgesloten. De klant is zelf verantwoordelijk voor het eventueel afsluiten van een WA-verzekering.
6. PAPERJAM is niet aansprakelijk voor schade die door derden wordt toegebracht aan de goederen van de klant die aan PAPERJAM in beheer zijn gegeven.
7. Voor schade die door derden wordt toegebracht aan de locatie van de klant kan PAPERJAM niet aansprakelijk worden gesteld.
8. PAPERJAM is niet aansprakelijk voor schades, verwondingen, dood en/of enig ander letsel ten aanzien van derden. Deelname aan een door PAPERJAM georganiseerde activiteit vindt plaats op eigen risico.
9. Het is de klant en alle deelnemers aan een door PAPERJAM georganiseerde activiteit verplicht de aanwijzingen van PAPERJAM en door PAPERJAM ingezette derden op te volgen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven kan PAPERJAM besluiten een activiteit af te breken. Alle voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.
10. De klant is aansprakelijk voor alle risico’s van ontvreemding, vervuiling, brand of beschadiging van goederen, eigendom van PAPERJAM, wanneer deze zich op locatie bevinden. Deze aansprakelijkheid geldt ook wanneer apparatuur van PAPERJAM aan de klant wordt verhuurd.
11. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die onderdeel van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of van een door de klant gebruikte hulppersoon zijn gebracht.
12. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van PAPERJAM.
13. Elke aansprakelijkheid vervalt door verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is beëindigd.
14. De door PAPERJAM beschikbaar gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van het Event en/of Creatie dienen door de Opdrachtgever (en deelnemers van het Event en/of Creatie) na afloop van het Event en/of Creatie in dezelfde staat te worden geretourneerd. Eventuele schade dient door de Opdrachtgever aan PAPERJAM te worden vergoed.

XIV. Overmacht
1. Partijen kunnen niet gehouden worden aan enige verplichting wanneer zij hierbij verhinderd worden als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken waarop PAPERJAM geen invloed kan uitoefenen en waardoor PAPERJAM niet in staat is de verplichtingen na te komen.
2. Partijen kunnen tijdens de periode van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
3. PAPERJAM heeft het recht om het deel van de overeenkomst dat is uitgevoerd voordat de overmacht intrad en waaraan een zelfstandige waarde kan worden toegekend apart te factureren.
4. Onder overmacht aan de zijde van de klant wordt niet verstaan verlaging van budgetten, niet verleende vergunningen, wijziging in personele bezetting en voorzienbare weersomstandigheden.

XV. Intellectuele eigendom
1. Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom –waaronder het octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de opdracht komen toe aan PAPERJAM. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend PAPERJAM daartoe bevoegd, tenzij anders wordt afgesproken.
2. Partijen kunnen afspreken dat de rechten bedoeld in lid 1 aan de klant worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt zoals geregeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden.
3. PAPERJAM heeft te allen tijde het recht om zijn naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht –op voor dat resultaat gebruikelijke wijze, te (laten) vermelden of verwijderen. Het is de klant niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van PAPERJAM het resultaat zonder vermelding van de naam van PAPERJAM openbaar te maken of te verveelvoudigen.
4. De resultaten (zoals ontwerpen, schetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) blijven eigendom van PAPERJAM, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. Partijen kunnen hierover andere afspraken maken.
5. De ideeën, schetsen of concepten die zijn gepresenteerd door PAPERJAM en die niet door de klant zijn gekozen blijven tevens intellectueel eigendom van PAPERJAM en mogen niet zonder toestemming van PAPERJAM worden gebruikt.
6. Na het voltooien van de opdracht hebben partijen geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders afgesproken.
7. De klant vrijwaart PAPERJAM voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
8. Wanneer PAPERJAM in het kader van de opdracht aangesproken wordt voor de betaling van muziekrechten aan Buma Stemra of een andere verantwoordelijke organisatie dan is hij gerechtigd om deze kosten te allen tijde bij de klant te verhalen.

XVI. Gebruik resultaat
1. Wanneer de klant de afspraken uit de overeenkomst met PAPERJAM volledig nakomt, krijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht voor het afgesproken doel. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
2. De klant heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is afgesproken, of om dit door derden te laten doen. PAPERJAM kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.